Κλειστά αύριο τα σχολεία στο Δήμο Ζαγορίου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω παγετού, καθώς και των χαμηλών θερμοκρασιών σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δήμου Ζαγορίου, την Τρίτη είκοσι πέντε (25) Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Register and Claim Bonus at williamhill.com