Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 263

ΗΠΕΙΡΟΣ - 12 εργαζομένους θα προσλάβουν τα ΕΛΤΑ

Σε Γιάννενα, Μέτσοβο και Βουργαρέλι οι θέσεις 8μηνης διάρκειας
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Άρτας και Ιωαννίνων. Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής:

- Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, ένας (1) εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλεσης, για διάστημα οκτώ (8) μηνών,
- Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων Ιωάννινα, τρεις (3) εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, διάστημα οκτώ (8) μηνών,
- Ταχυδρομικό Κατάστημα Βουργαρελίου, Νομού Άρτας, ένας (1) εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Διανομέων, διάστημα οκτώ (8) μηνών,
- Ταχυδρομικό Κατάστημα Μετσόβου, Νομού Ιωαννίνων, ένας (1) εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Διανομέων, διάστημα οκτώ (8) μηνών,
- Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, πέντε (5) εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Διανομέων, διάστημα οκτώ (8) μηνών,
- Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων Ιωάννινα, ένας (1) εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, ΔΕ Οδηγών, διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 09.00 έως 14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Ταχυδρομικά Καταστήματα:
Κατάστημα Βουργαρελίου, 470 45 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, τηλ: 26850-22216. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 30/2016, υπόψη κ. Χ. Στύλιου.
Κεντρικό Κατάστημα Ιωαννίνων, Μ. Μπότσαρη 1 - 451 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510-28698. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 30/2016, υπόψη κ. Β. Ζδράβου
Μονάδα Διανομής Ιωαννίνων, Σάββα Νικολάτου & Νάξου - 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 43059. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 30/2016, υπόψη κ. Π. Αυγέρη.
Κέντρο Διαλογής Ιωαννίνων, 3ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών - 440 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ: 26510 40307. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη: Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 30/2016, υπόψη κ. Α. Παπαγεωργίου.
Κατάστημα Μετσόβου, Τοσίτσα 3 - 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ: 26560 41245. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη : Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 30/2016, υπόψη κας Γ. Θεοδώρου.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκει και θα την υποβάλει σε ένα από τα ανωτέρω καταστήματα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ, στα καταστήματα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών και των Μονάδων Ταχυδρομικών Λειτουργιών των ΕΛΤΑ, που θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Πηγή :  http://epirusgate.blogspot.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com