Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 263

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 261

Αιτήσεις για ένταξη στο μητρώο αξιολογητών, επιτηρητών, ελεγκτών, επιθεωρητών του ΕΟΠΠΕΠ

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και συγκεκριμένα: α) στο Υπομητρώο ΗΥ1 «Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ», β) στο Υπομητρώο ΗΥ2 «Επιτηρητών για τη διενέργεια εξετάσεων που διενεργούν οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ». Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΚΑΛΕΙ 1. Όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα: α) στο Υπομητρώο ΗΥ1 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως Ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, β) στο Υπομητρώο ΗΥ2 ως Επιτηρητές για τη διενέργεια εξετάσεων που διενεργούν οι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. ΚΥΑ 121929/Η/2014 (ΦΕΚ 2123/Β΄/1-8-2014) «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής», να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το φάκελο δικαιολογητικών στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με την ένδειξη αντιστοίχως «Υπομητρώο ΗΥ1» ή «Υπομητρώο ΗΥ2»: Για το Υπομητρώο ΗΥ1- Ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για την πιστοποίηση και την εποπτεία Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ 1. Αίτηση συμμετοχής 2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στα τυπικά προσόντα που έχουν, προκειμένου να προκύπτει συνάφεια αυτών με τα κριτήρια ένταξης στο υπομητρώο ΗΥ1 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. 4. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 5. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την προαπαιτούμενη διετή επαγγελματική εμπειρία: I. Στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση ή στην Επαγγελματική Κατάρτιση, II. ή στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και τη διαχείριση διαδικασιών εξετάσεων, αξιολόγησης, επικύρωσης και πιστοποίησης προσόντων, III. ή σε έργα πληροφορικής. Οι Ελεγκτές δεν μπορεί να διενεργήσουν έλεγχο σε περίπτωση που συνδέονται με συγγενική ή εργασιακή σχέση με τον εκάστοτε ελεγχόμενο Φορέα. Η ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στο Υπομητρώο Ελεγκτών. Για το Υπομητρώο ΗΥ2. Επιτηρητές για τη διενέργεια των εξετάσεων που διενεργούν οι Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ 1. Αίτηση συμμετοχής 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών (Τουλάχιστον Πιστοποιητικό/ Δίπλωμα ΑΕΚ Αποφοίτων ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση και κατά προτίμηση πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής). Δεν επιτρέπεται να διενεργήσει επιτήρηση όποιος είναι εκπαιδευτής των προς εξέταση υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι Επιτηρητές υπογράφουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις. Όσοι Επιτηρητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να λαμβάνουν - όταν απαιτείται - την προβλεπόμενη άδεια από την υπηρεσία τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν τις αιτήσεις υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eoppep.gr και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210-27.09.000, από 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

Πηγή:  http://epirusgate.blogspot.gr

Register and Claim Bonus at williamhill.com